Yamaguchi Ube Airport

시간표

  1. HOME
  2. 시간표

시간표

도쿄선 12월1일~12월31일

야마구치 우베→도쿄

항공사 편명 기종 야마구치 우베→도쿄
JAL JAL290 738 7:45 9:15
ANA ANA692 ※1 7:45 9:15
SFJ SFJ12/
ANA3812
320 10:00 11:30
JAL JAL292 738※3 10:40 12:05
ANA ANA696 ※1 12:35 14:05
JAL JAL294 738※2 14:45 16:10
SFJ SFJ14/
ANA3814
320 15:25 16:55
ANA ANA700 ※1 17:45 19:15
JAL JAL296 738 19:15 20:40
SFJ SFJ16/
ANA3816
320 20:15 21:45

도쿄→야마구치 우베

항공사 편명 기종 도쿄→야마구치 우베
SFJ SFJ11/
ANA3811
320 7:25 9:15
JAL JAL291 738※3 8:05 10:00
ANA ANA693 ※1 10:05 11:50
JAL JAL293 738※2 12:10 14:00
SFJ SFJ13/
ANA3813
320 12:45 14:35
ANA ANA697 ※1 15:15 17:00
JAL JAL295 738 16:35 18:25
SFJ SFJ15/
ANA3815
320 17:40 19:30
JAL JAL297 738 18:55 20:50
ANA ANA699 ※1 19:10 21:00

사정에 따라 기종 및 항공기 출발 및 도착 시간이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기종
738 (JAL) (보잉 737-800)
정원 165명 (클래스J 20석)
※2 12/1~12/18 보잉 737-800
정원 144명 (클래스J 12석)
※3 12/19~12/31 보잉 737-800
정원 144명 (클래스J 12석)
320 (에어버스 A320)
정원 150명 (프리미엄 클래스 없음)

도쿄선 2023년1월1일~1월31일

야마구치 우베→도쿄

항공사 편명 기종 야마구치 우베→도쿄
JAL JAL290 738 7:45 9:15
ANA ANA692 ※1 7:45 9:15
SFJ SFJ12/
ANA3812
320 10:00 11:30
JAL JAL292 738※2 10:40 12:05
ANA ANA696 ※1 12:35 14:05
JAL JAL294 738 14:45 16:10
SFJ SFJ14/
ANA3814
320 15:25 16:55
ANA ANA700 ※1 17:45 19:15
JAL JAL296 738 19:15 20:40
SFJ SFJ16/
ANA3816
320 20:15 21:45

도쿄→야마구치 우베

항공사 편명 기종 도쿄→야마구치 우베
SFJ SFJ11/
ANA3811
320 7:25 9:15
JAL JAL291 738※2 8:05 10:00
ANA ANA693 ※1 10:05 11:50
JAL JAL293 738 12:10 14:00
SFJ SFJ13/
ANA3813
320 12:45 14:35
ANA ANA697 ※1 15:15 17:00
JAL JAL295 738 16:35 18:25
SFJ SFJ15/
ANA3815
320 17:40 19:30
JAL JAL297 738 18:55 20:50
ANA ANA699 ※1 19:10 21:00

사정에 따라 기종 및 항공기 출발 및 도착 시간이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기종
738 (JAL) (보잉 737-800)
정원 165명 (클래스J 20석)
※2 1/1~1/5 보잉 737-800
정원 144명 (클래스J 12석)
320 (에어버스 A320)
정원 150명 (프리미엄 클래스 없음)

국내선 예약 안내

ANA
ANA 국내선 예약 및 안내
JAL
JAL 국내선 예약 및 안내
스타플라이어
스타플라이어 국내선 예약 및 안내